Villkor


Godkänna abonnemanget
Om du tycker att provkontot fungerar bra, godkänner enkelt abonnemanget genom att markera rutan Jag har läst och godkänner abonnemanget under inställningar-företagsinställningar i inloggat läge

Omfattning och användande av abonnemanget
Abonnemanget ger användaren rätt att använda produktionssystemet Smartoff och valda tilläggsmoduler. I programmet visas abonnemangstyp och valda tilläggsmoduler.

Rätten att använda abonnemanget innehas av den juridiska enhet som tecknat abonnemanget och abonnemanget får inte användas av andra eller för databearbetning åt andra.

I händelse av missbruk sägs avtalet upp utan förvarning.


Uppsägning av abonnemanget
Abonnemanget kan sägas upp i Smartoff under Inställningar, innan nästa avtalsperiodsstart. Provkonto avslutas automatiskt om ej verifiering gjorts.

Avtalet går inte att annullera för den abonnemangsperiod som redan har godkänts.

Om abonnemanget inte sägs upp anses abonnemanget bli förlängt med ytterligare ett kvartal.


Kundens data
Kunden äger och kan använda systemdata efter eget gottfinnande.

Vid abonnemangets avslutande har kunden rätt att exportera alla index, data med mera med hjälp av systemets exportfunktion.

Kundens data raderas 90 dagar efter abonnemangets upphörande och Smartoff har ingen skyldighet att lagra data efter denna periods utgång.

Driftsstabilitet
Smartoff strävar efter högsta möjliga driftsstabilitet, men ansvarar inte för eventuella avbrott på grund av faktorer som ligger utanför företagets kontroll.

Sådana avbrott innefattar strömavbrott, fel i modemutrustning, ADSL-anslutningar, telekomanslutningar och liknande. I alla händelser har Smartoff som mål att återgå till normal drift så snart som möjligt.

Förebyggande underhåll
För att kunna tillhandahålla bästa möjliga service behöver Smartoff regelbundet utveckla/byta ut teknisk utrustning och uppdatera programvara osv.

I samband med detta kan det bli nödvändigt att stänga av systemåtkomsten. Ett meddelande skickas ut i förväg och åtkomsten kommer vanligen att stängas av från 21.00 till 06.00.

Smartoff ansvarar inte för sådan avstängning, förutsatt att meddelande skickats ut i förväg.

Ändringar
Smartoff har rätt att rutinmässigt uppdatera och förbättra applikationen.

Prishöjningar
Smartoff garanterar att inga prishöjningar sker för befintliga moduler när ett abonnemang tecknats, förutom de som erfordras på grund av prisindexuppräkningar.

Rättigheter
Applikationen är upphovsrättsligt skyddad och ägs i sin helhet av det Smartoff.

Individuellt anpassad programvara tillhör också Smartoff såvida inte annat anges i ett skriftligt avtal.

Smartoff kan när som helst överlåta sina rättigheter och förpliktelser enligt detta avtal till något av Smartoff koncernföretag, dotterbolag eller affärsenheter eller något av dess närstående företag eller divisioner.

Rättigheterna och förpliktelserna enligt detta avtal får inte överlåtas till tredje part utan motpartens skriftliga samtycke.


Skyldigheter för Smartoff
I enlighet med de allmänna reglerna i svensk lagstiftning har Smartoff ansvar för varje förlust eller skada som uppkommit på grund av misstag, fel eller försummelse, men ansvarar inte för eventuella fel i tillämpningen (se dock angivna begränsningar nedan).

Smartoff ansvarar inte för verksamhetsavbrott, följdskador eller följdskada eller annan indirekt förlust eller skada, och beloppet avseende sådant ansvar är begränsat till kundens betalning för en period på tolv månader innan uppkomsten av berörd skadebringande händelse, i alla händelser inte överstigande ett belopp motsvarande 10 000 SEK.

Sekretess och datasäkerhet
Smartoff bearbetar endast kundens data efter anvisningar från kund och bearbetar inte sådana data för egna, ej relevanta syften.

Smartoff är bundna av sekretess avseende all information som erhålls om kunden och Smartoff får inte lämna ut sådan information till tredje part.

Smartoff har vidtagit erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra systeminformationen från att av misstag eller genom illegal handling förstöras, gå förlorad, förfaras och för att förhindra att sådan information når någon obehörig part, missbrukas eller på annat sätt behandlas på ett sätt som strider mot den svenska personuppgiftslagen.

Varaktighet och fakturering för abonnemanget, gäller ej provkonto
Abonnemanget påbörjas vid beställning och löper tre månader i taget.

Den första faktureringsperioden löper från beställningsdatum till slutet av kalenderkvartalet. Efter den perioden faktureras tjänsterna kvartalsvis i förväg.

Betalningsvillkor och fakturering, gäller ej provkonto
Betalningsvillkoren är tio dagar netto från fakturadatum.

Om abonnemanget inte är betalt på förfallodagen skickas en första påminnelse utan påminnelseavgift till kunden sex dagar efter att fakturan har förfallit.

Om abonnemanget inte har betalats efter den första påminnelsen skickas en andra påminnelse, med en förseningsavgift på 50 SEK, tio dagar efter detta datum.

Om abonnemanget fortfarande inte är betalt tio dagar efter den andra påminnelsen, spärras åtkomsten till systemet. Spärrningen hävs när betalningen är mottagen.

Kunden godkänner användande av e-post (via en e-postadress som kunden angett) eller annan elektronisk överföringsmetod för fakturor och påminnelser.

Tvister
Varje tvist som uppstår avseende detta avtal ska tas upp i Örebro tingsrätt som första instans.

 
 
Logo

Prova Smartoff demo gratis:

Fyll i din E-post så skickar vi inlogg


Smartoff Sverige, Bergsvägen 44, 732 71 Fellingsbro, Sverige
Tel: 0581-62 20 34 - support@smartoff.se